Лабораторија за аналогну електронику

У оквиру ове лабораторије реализују се вежбе из предмета: Аналогна и Дигитална електроника, Електрична мерења и сензори, Примена и Пројектовање електронских кола. Лабораторија је опремљена савременом инструментацијом која омогућава мерења и испитивање у доменима једносмерне и високофреквентне наизменичне струје, као и у колима дигиталне технике.


Аналогна електроника
 • 1. Упознавање и употреба лабораторијских мерних и радних инструмената. Мерења основних електричних величина. Рад са универзалним инструментом за мерење напона, струје, отпора, капацитета и индуктивности. Рад са осцилоскопом, генератором функција, анализатором спектра. Употреба ЛЦР метра.
 • 2. Повезивање диода. Снимање волт-амперске карактеристике обичних и Зенер диода.
 • 3. Повезивање биполарних транзистора. Снимање преносних карактеристика у линеарном режиму рада. Подешавање радне тачке. Транзистор као прекидачки елемент.
 • 4. Повезивање ФЕТ и МОСФЕТ транзистора. Снимање преносних карактеристика у линеарном режиму рада. Подешавање радне тачке. ФЕТ и МОСФЕТ као прекидачки елемент.
 • 5. Повезивање и коришћење тиристора. Снимање преносних карактеристика.
 • 6. Повезивање и коришћење тријака. Снимање преносних карактеристика.
 • 7. Повезивање и коришћење оптоелектронских елемената.
 • 8. Повезивање и коришћење операционих појачавача. Реализација инвертујућег и неинвертујућег кола. Реализација диференцијалног појачавача.
 • 9. Операциони појачавач као сабирајући и одузимајући појачавач. Интегратор и диференцијатор.
 • 10. Реализација линеарних регулатора помоћу интегрисаних кола. Серија 78xx, 79xx. LM 723, LM317.
 • 11. Реализација прекидачких регулатора помоћу интегрисаних кола. MC34063, LM2596.
 • 12. Снимање простирања таласа кроз коаксијални кабал. Коефицијент рефлексије.

На сликама су представљени неки од инструмената, као што су: осцилоскопи, генератори функција, анализатори спектра, извори напајања, РЛЦ метри, развојне универзалне плоче, прибор за лемљење, логички анализатори, рачунарска опрема…Електрична мерења и сензори

1. Унутрашња отпорност волтметра и амперметра. Пертурбација кола, приликом мерења струје и напона.
2. U/I метода за мерење отпора. Мерење отпорности Винстоновим мостом.
3. Мерење ефективне вредности пулсирајућег напона. Случај полу и пуно-таласног синусног, као и правоугаоног и тестерастог напона.
4. Мерење капацитета Виновим и Шеринговим мостом.
5. Мерење индуктивитета Максвеловим и Хајовим мостом.
6. Мерење импедансе универзалним мостом.
7. Мерење температуре термо паром и термо отпорником.
8. Ултра звучни сензор за мерење растојања.
9.Индуктивни и капацитивни сензор.10. Халов сензор магнетног поља.
11. Оптички сензори. Енкодери.Примена електронских кола
  1. Употреба релеа за укључивање и искључивање сијалице, покретање мотора. Промена смера - H мост.
  2. Коришћење тријака за регулацију у трофазним системима.
  3. Реализација НФ појачавача са транзисторима и интегрисаним колима. Мерење степена појачања.
  4. Прорачун и реализација високо пропусних, ниско пропусних и опсег филтера. Реализација активних НФ филтера.
  5. Реализација PLL фазне петље.
  6. Повезивање и димензионисање астабилних, моностабилних и бистабилних осцилатора. Реализација Шмитових окидних кола.
  7. Хармонијски осцилатори, реализација и димензионисање.
  8. Реализација бинарног бројача.
  9. Реализација АД и ДА конвертора. Реализација генератора PWM сигнала.
  10. Реализација кола за ПИД контролу. Појединачна реализација П, И и Д кола.
  11. Анализа и реализација комуникационих протокола, коришћењем микроконтролера.