Густина

Густина течности и чврстих тела одређује се на више начина:
Пикнометарском методом
Хидростатичком методом
Хидрометром
Моровом вагом


Математичко клатно и Физичко клатно

Математичко је случај идеалног клатна где је усвојена апроксимација тачкасте масе на концу са занемарљивим моментом инерције. Једноставним мерењем периода осциловања овог клатна могуће је добити убрзање земљине теже.

Specifična toplota

Физичко клатно такође мери убрзање земљине теже, при чему се клатно разматра као реални физички систем са распоређеном масом и одговарајућим моментом инерције. Такво клатно се разматра као реверзибилно физичко клатно.Фукоовo клатно

Фукоово клатно је једна од првих директних потврда да Земља врши ротационо кретање. Приликом мерења прати се закретање равни осциловања клатна у датом временском оквиру.


Момент инерције тела

Момент инерције тела се одређује коришћењем торзионог клатна. Као тело непознатог момента инерције користе се шупљи ваљци и ваљкаста шипка.

Monokord

Ротационо кретање

У оквиру ове вежбе проверава се важење основне једначине динамике ротационог кретања. При томе се одређује момент инерције масивног диска са додатним теговима.


Хуков закон

Хуков закон одређује деформацију тела на основу дејства неке силе. Разликује се нормална и тангенцијална компонента силе, па се стога одређује одговарајући модул еластичности и модул торзије. Модул еластичности се одређује мерењем истезања танке жице.


Модел торзије жице

Модул торзије се одређује мерењем угла закретања приликом увијања танке зице.

CpCv

Бернулијева једначина

>Бернулијева једначина се проверава мерењем протока флуида у цеви различитог дијаметра. На основу разлике притисака, која се мери манометром могуће је доћи до израза за дијаметар ужег дела цеви, што је лако проверљиво.


Стоксов закон

Стоксов закон повезује силу отпора средине са телом сферног облика које се кроз њу креће. Коришћењем ове релације могуће је одредити коефицијент динамичког трења флуида.


Осцилације

У оквиру ове вежбе изучавају се слободне, пригушене и принудне осцилације. Одређује се коефицијент крутости опруге, као и коефицијент амортизације при пригушеном осциловању.