Лабораторија за електромагнетизам и оптику

Једносмерне струје

Омов закон за део струјног кола

Омов закон за део струјног кола говори да је напон на њему пропорционалан јачини струје која кроз њега протиче U=RI. Зависност напона од јачине струје је линеарна. Циљ вежбе је да се покаже валидност Омовог закона. Помоћу потенциометра на извору, за разлчите вредности јачине струје мери се напон на отпорнику. Са графика зависности напона од јачине струје одређује се отпорност отпорника.
 Видео снимак


Омов закон за цело струјно коло

Омов закон за цело струјно коло је правило које следи из закона одржања енергије за коло једносмерне струје и говори да је јачина струје кроз цело струјно коло једнака количнику ЕМС и укупне отпорности тог кола I=E/(R+r). Циљ вежбе је одредити електромоторну силу извора и унутрашњи отпор кола. За различите вредности отпорности отпорника R мери се јачина струје у колу. Са графика зависности реципрочне вредности јачине струје од отпора могуће је наћи тражене величине.


Провера Кирхофових правила

Циљ вежбе је да се на основу измерених вредности елемената кола (отпора) и струја кроз сваку грану кола изврши провера првог и другог Кирхофовог правила.


Мерење електричне отпорности. Витстонов мост

Једна од метода којом се електрична отпорност може мерите са великом тачношћу је метод Вистоновог моста. Задатак вежбе је измерити вредност два отпорника појединачно, а затим еквивалентне вредности њихове серијске и паралелне везе.


Мерење снаге кола једносмерне струје

У оквиру ове вежбе испитује се снага извора једносмерне струје у зависности од јачине струје у колу. Циљ вежбе је да се покаже да се максимална снага извора ослобађа када је отпорност потрошача једнака унутрашњој отпорности извора. Зависност активне снаге од јачине струје је параболична функција.


Наизменичне струје

Омов закон за коло наизменичне струје

Мерењем јачине струје и напона у колу наизменичне струје применом Омовог закона одређују се непознати отпор, капацитет кондензатора, индуктивност калема и импенданса серијског и паралелног RLC кола.
 Видео снимак


Фактор снаге у колу наизменичне струје

Циљ вежбе је одредити фактор снаге у електричном колу које може садражати активну, индуктивну и капацитивну отпорност. Користе се методе три амперметра или три волтметра.
 Видео снимак 1
 Видео снимак 2


Струјна и напонска резонанца

Задатак вежбе је постићи струјну и напонску резонанцу. Позната је индуктивност калема а променом капацитета кондензатора тражи се резонанца.
 Видео снимак


Магнетно поље

Одређивање магнетне константе вакуума

Објашњење и рад лабораторијске вежбе за одређивање магнетне константе вакуума можете погледати на следећем видео снимку.
 Видео снимак


Одређивање релативне магнетне константе магнетика

Објашњење и рад лабораторијске вежбе за одређивање релативне магнетне константе магнетика можете погледати на следећем видео снимку.
 Видео снимак


Коефицијент међусобне индукције

Објашњење и рад лабораторијске вежбе за одређивање коефицијента међусобне индукције можете погледати на следећем видео снимку.
 Видео снимак


Трансформатор

Трансформатори су електрични уређаји који трансформишу интензитет напона и наизменичне струје у колу. У оквиру ове вежбе посматран је рад трансформатора који ради у режиму празног хода и у режиму кратког споја.
 Видео снимак


Мерење магнетне сусцептибилности

Магнетици су материјалне средине које мењају особине магнетног поља у коме се налазе. Услед орјенатације магнетних момената и сам магнетик постаје извор магнетног поља, које се описује вектором магнетизацијe. Тај вектор је пропорционалан јачини магнетног поља у коме се магнетик налази, а константа пропорционалности је магнетна сусцептибилност. Циљ вежбе је одредити одредити магнетну сусцептибилност за бакар сулфат Гујевом методом.


Оптика

Провера закона одбијања и преламања светлости

Задатак вежбе је мерење одбојног и преломног угла за различите упадне углове. Графичком методом треба проверити наведене законе и израчунати коефицијент преламања.
 Видео снимак


Сферна огледала

 Видео снимак

Одређивање индекса преламања помоћу призме

Задатак вежбе је одредити угао призме, затим углове минималног скретања за сваку боју појединачно и израчунати индекс преламања за сваку боју. Одредити коефицијенте у Кошијевој формули.


Дифракциона решетка

Задатак вежбе је одредити корак дифракционе решетке користећи монохроматски извор светлости па на основу добијене вредности одредити таласне дужине зрачења у полихроматској светлости.