Студијски програми Института за физику

На Институту за физику постојe три нивоа акредитованих академских студија. Више о акредитацији студија физике

Основне академске студије физике

Основне академске студије трају четири године. Студенти се на трећој години опредељују за један од четири модула:

 • општа физика
 • наставник физике и информатике
 • информационе технологије и електроника
 • медицинска физика
Стечена звања по завршетку одабраног модула су:
 • Дипломирани физичар - за општу физику
 • Дипломирани физичар - наставник физике и информатике
 • Дипломирани физичар - информационе технологије и електроника
 • Дипломирани физичар - медицинска физика


Правилник о основним академским студијама

Програм основних академских студија (акредитован 2019)
Структура студијског програма ОАС Физика са малим изменама

Програм основних академских студија (акредитација 2013)

Књига предмета

Информатор 2023/2024

Пример пријемног испита

Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе следећу документацију:


• пријаву на конкурс;
• сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или копије; уколико копије нису оверене потребан је оригинал на увид);
• извод из матичне књиге рођених;
• диплому;
• доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Прецизнији услови за упис на студијске програме основних академских студија могу се наћи у структурама студијских програма на следећем линку.

ПРОЦЕДУРА ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА НА ОАС ФИЗИКЕ

Кандидат који конкурише за упис у прву годину основних академских студија полаже пријемни испит из предмета физике. Пријемни испит обухвата проверу знања из области које се изучавају у средњој школи у четворогодишњем трајању. Пријемни испит кандидат полаже у писаној форми, а време трајања испита одређује Комисија спровођење конкурса за упис студената у прву годину академских студија, која се формира за сваки студијски програм (у даљем тексту: Комисија). Комисија посебном одлуком може признати резултате пријемних испита за сродне студијске програме остварених на другим факултетима.
Пример пријемног испита

ПРОЦЕДУРА РАНГИРАЊА КАНДИДАТА НА ОАС ФИЗИКЕ

Редослед кандидата за упис основних академских студија утврђује се на основу успеха у средњој школи, као и резултата остварених на пријемном испиту. Кандидат за упис на студијски програм основних академских студија може освојити највише 100 поена и то по основу успеха у средњој школи највише 40 поена, а по основу успеха на пријемном испиту највише 60 поена.

Успех кандитата у средњој школи се рачуна по формули S = (P1+P2+P3+P4) * 2, при чему: S је број поена које кандидта остварује на основу успеха у средњој школи, Р1 је просечна оцена кандидата у првом разреду средње школе, Р2 је просечна оцена кандидата у другом разреду средње школе, Р3 је просечна оцена кандидата у трећем разреду средње школе, а Р4 је просечна оцена кандидата у четвртом разреду средње школе.

Јединствена ранг листа се формира за сваки студијски програм посебно, на основу укупног броја поена кандидата. Јединствена ранг листа се истиче на интернет страници и огласној табли Факултета, у року који је предвиђен конкурсом.

Мастер академске студије физике

Мастер академске студије трају једну годину. На мастер студијама постоји пет модула по завршетку којих се тичу следећа звања:

 • Мастер физичар - за општу физику
 • Мастер физичар - професор физике
 • Мастер физичар - професор физике и информатике
 • Мастер физичар - информационе технологије и електроника
 • Мастер физичар - медицинска физика


Програм мастер академских студија (акредитација 2019)
Структура студијског програма МАС Физика
Књига предмета (2020)
Ближи услови за упис на мастер академске студије
Правилник о мастер академским студијама
Потврда о одбрани завршног (мастер) рада
Изјава о коришћењу завршног (мастер) рада
Програм мастер академских студија (акредитација 2013)